Official Rules "50% in your favor"

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

 1. ЗАМОВНИК ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
 • Замовником Акції є Представництво «МастерКард Юроп спрл» в Україні (далі – «Замовник»), яке знаходиться за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, поверх 4А, оф. 404-А.
 • Виконавцем Акції є ТОВ «СУШИЯ» (далі – «Виконавець»), яке знаходиться за адресою : 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 29-А.
 • Партнером Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТМА КОМ’ЮНІКЕЙШНЗ» (далі у тексті – «Партнер»), місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 13-А.
 1. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
 • Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років (далі – «Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил з урахуванням положень пункту 2.2. Правил (далі – «Учасник Акції»/ «Учасники Акції»).
 • Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції:
 1. особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років;
 2. особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником та/або Виконавцем;
 3. чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) осіб, перелічених в підпункті 2 п.2.2. цих Правил.
 1. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
 • Акція проводиться в мережі Інтернет у службі доставки Виконавця (далі по тексту – територія проведення Акції), на замовлення здійснені на сайті www.sushiya.ua (далі  по тексту - Сайт), де є можливість здійснити безготівкові розрахунки платіжними картками (ПОС-транзакції) починаючи з 01 вересня 2015 р. по 30 вересня 2015 р. включно (далі по тексту – «Період проведення Акції»), або до моменту вичерпання Гарантованих Заохочень Акції щодо таких Гарантованих Заохочень Акції.
 1.  УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ, ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ ГАРАТОВАНИХ ЗАОХОЧЕНЬ  АКЦІЇ

Для участі в Акції Потенційному учаснику необхідно:

 • в Період проведення Акції, який вказано у п.3.1. Правил на території проведення Акції, здійснити замовлення товарів/послуг Виконавця на Сайті на суму не менше 250,00 (двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) гривень з ПДВ та оплатити їх з використанням картки MasterCard®, емітованої банком, зареєстрованим згідно законодавства України,  на Сайті  (далі – Транзакція);
 • Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів за умови виконання умов, що визначені в цихПравилах.
 • Учасник Акції має право одержати лише одне Гарантоване Заохочення Акції, яке передбачено цими Правилами, за однією Транзакцією, здійсненою в рамках Акції.
 • Кількість Транзакцій, здійснених на умовах п.4.1. цих Правил, необмежена.
 • Виконавець/Замовник/Партнер узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасниками Акції цих Правил.
 • Гарантовані Заохочення Акції отримають перші 18567 (вісімнадцять тисяч п’ятсот шістдесят сім) Учасників Акції, які виконають умови участі в Акції. Передбачені цими Правилами Гарантовані Заохочення Акції вручаються шляхом їх відправлення у форматі e-mail-повідомлення на адресу електронної пощти Учасника Акції, яка була вказана під час здійснення замовлення товарів/послуг на сайті www.sushiya.ua протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин  з моменту виконання дій передбачених п.4.1.1. цих Правил.
 1. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

Фонд Заохочень Акції складається з Гарантованих Заохочень Акції, а саме:

 • Гарантоване Заохочення Акції – електронний сертифікат номіналом 50,00 гривень для придбання продукції в мережі ресторанів та/або в Службі доставки Виконавця, який містить унікальний код, що складається з 13 цифр та в електронному вигляді надсилається Виконавцем Акції Учаснику Акції за вказаною ним адресою електронної пошти, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин  з моменту здійснення ПОС-транзакції. Термін дії сертифікату становить не довше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати його направлення Учаснику Акції, скористатися ним можливо лише один раз.
 • Гарантоване Заохочення Акції надає право Учаснику Акції здійснити оплату частково на суму 50,00 (п’ятдесят гривень 00 копійок) з ПДВ за придбану продукцію у мережі ресторанів Виконавця або в Службі доставки Виконавця, за умови здійснення  наступного замовлення продукції на суму, не менше,  ніж 100,00 гривень з ПДВ.
 • Гарантовані Заохочення Акції можуть бути реалізовані (обміняні на продукцію у мережі  ресторанів та/або Службі доставки Виконавця) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, з дати їх направлення Учаснику Акції.
 • Щоб скористатися Гарантованим Заохоченням Акції, Учасник Акції має передати роздрукований електронний сертифікат офіціанту  перед розрахунком у ресторані мережі «Сушия» або надати номер унікального коду оператору колл-центру служби доставки Виконавця під час здійснення замовлення.
 • Сертифікат необхідно надати до моменту здійснення оплати, після чого сума до сплати за замовлення буде зменшена на 50,00 гривень. У випадку, якщо повторне замовлення буде оплачене без використання електронного сертифікату, то до нього сертифікат вже не може бути застосований.5.1.4. Гарантоване Заохочення Акції може бути використане Учасником Акції одноразово до спливу терміну, вказаного в п. 5.1.1. цих Правил.
 • Замовник/ Виконавець/Партнер Акції не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Гарантованих Заохочень Акції.
 • Зовнішній вигляд та зміст Гарантованих Заохочень Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням Учасників Акції. Кількість Гарантованих  Заохочень Акції є обмеженою та становить вищезазначену в п. 4.6. цих Правил і кількість.
 • Гарантоване Заохочення Акції має бути призначене для особистого використання Учасником Акції і не може мати ознаки рекламного чи комерційного замовлення, не підлягає передачі третім особам, не підлягає відшкодуванню його номіналу в грошовій чи іншій формі.
 • Виконавець/Замовник/Виконавець залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Гарантовані Заохочень Акції, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Гарантованих Заохочень Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Партнер/Замовник/Виконавець повідомляє про них в порядку, передбаченому в розділі 7 цих Правил.
 1. ІНШІ УМОВИ
 • Замовник/Партнер/Виконавець можуть вимагати від Учасника Акції підписання (надання, оформлення) необхідних документів, що підтверджують дотримання Учасником Акції умов цих Правил, а у випадку невиконання Учасником Акції цього положення залишають за собою право відмовити у наданні відповідного Гарантованого Заохочення Акції без будь-якої компенсації вартості такого  Гарантованого Заохочення Акції.
 • Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника Акції/Переможця Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Переможця Акції від участі в Акції та отримання Гарантованих Заохочень Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Партнера/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
 • Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих (персональних) даних з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою та методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього (у разі надання Учасником Акції письмової згоди) з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації його імені та фотографії в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником Акції під час реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Партнером/Замовником/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Замовника/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих ними Заохочень Акції (без додаткових виплат)..
 • У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником.
 • Виконавець/Партнер/Замовник не несуть відповідальності за неотримання Переможцем Акції Гарантованих Заохочень Акції з причин, які не залежать від Виконавця, Партнера або Замовника, у тому числі, але не обмежуючись: роботи мережі зв’язку або некоректно введеної електронної адреси під час оформлення замовлення.
 • У разі відмови Учасника Акції від отримання ним Гарантованого Заохочення Акції будь-які претензії Учасника Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Виконавцем/Партнером/Замовником.
 • Виконавець, Партнер та Замовник не несуть відповідальності за:
 1. неотримання Учасниками Акції Гарантованих Заохочень Акції з вини самих Учасників Акції;
 2. за достовірність даних Учасника Акції, які надаються під час здійснення замовлення/реєстрації на Сайті.
 • Гарантовані Заохочення Акції обміну й поверненню не підлягають. Грошовий еквівалент Гарантованих Заохочень Акції або різниці із вартістю повторного замовлення не надається.Виконавець/Партнер/Замовник не відповідають за неможливість Учасників Акції отримати/використати будь-яке Гарантоване Заохочення Акції з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця/Партнера/Замовника (у т.ч. внаслідок форс-мажорних обставин, але не обмежуючись цим).
 • Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець/Партнер/Замовник не зобов’язані вести переписку, надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Учасників Акції на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ. ПОРЯДОК I СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ
 • Інформування щодо Правил та умов проведення Акції або змін до них здійснюється шляхом розміщення цих Правил/змін до них на Сайті Виконавця www.sushiya.ua, за телефонами: 044 390 77 11 та 0 800 30 30 07 або (044) 225 5555  (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів операторів зв’язку).
{#Создатель колективного заказа удалил вас с корзины#}
You can not checkout until all of your friends will not retain the basket
Вы уже сохранили свою корзину и больше не можете добавлять товары

kyivstar +380 (97) 722 5555 vodafone +380 (66) 525 5555 vodafone +38 (063) 722 55 55

Почта сушия delivery@sushiya.ua

Contacts →
City of delivery:
Order processing: from 11:00 to 00:00

Sushi order*

En

Ru Ua